Songs

Sindh

Sah Khan Pyari Sindh
Sindhi culture song
Singer | Rashid Hydri
Online indus TV production

Adat

Awhan je aa adat
Singer: Safdar Abbas
Sindhi song
online indus TV

Aray Logo

Aray Logo Tumhara Kiya | Sanam Marvi

Toon e Toon

Muhnjo Toon e Toon | Humera Channa

Lagi

Lagi Bina | Sanam Marvi

Jeejal Maa

Munhji Jeejal Maa | Shaman Ali Mirali

Mandh Piya

Kalam Shah Abdul Latif Bhittai – Mandh Piya Day Mo Bahla | Sanam Marvi

Awhan ja Ashiq

Awhan ja Ashiq Hazar Ahin | Manjhi faqeer

Raat

Ajoki Raat Rahi Pao – Dilbar Jalal

Dost

Dost Pehe Dar Ayo – Humera Channa – Online Indus Tv

Scroll to top